Algemene verkoopsvoorwaarden bvba Zeefdruk Dejonghe

Onderstaande voorwaarden zullen geacht worden steeds toepasselijk te zijn op de regeling van de contractuele relaties tussen de bvba ZEEFDRUK DEJONGHE en de klant/opdrachtgeven behoudens schriftelijke en afwijkende bijzondere overeenkomst. Naar partijen wordt hieronder verwezen als: "DEJONGHE" voor de bvba ZEEFDRUK DEJONGHE, de uitvoerder en naar de "KLANT" als de opdrachtgever.

1. Partijen zijn het eens dat onder het begrip "KLANT" steeds de opdrachtgever verstaan wordt, d.w.z. diegene die de opdracht geeft en nooit de partij voor wie de drukwerken uiteindelijk bestemd zijn of worden uitgevoerd, tenzij de KLANT en de bestemmeling dezelfde zijn.

2. Een door de KLANT gegeven order is blijvend en onherroepelijk en brengt voor de KLANT steeds een betalingsverbintenis teweeg.

3. De KLANT dient voor alle aan DEJONGHE verstrekte teksten, logo's, kenmerken, firmatekens en - in de ruimste zin van het woord — voor alle door de auteurswetgeving beschermde zaken en rechten, hetzij over een onbetwiste eigendomstitel hetzij over een geschreven toelating tot reproductie te beschik-ken. DEJONGHE kan dienaangaande nooit aansprakelijk worden gesteld en zal ten alle tijde de KLANT in vrijwaring kunnen oproepen in geval van claims of alle andere hoegenaamde aanspraken van derden.

4. Zetwerken, cliché's, films, screens, ontwerpen, tekeningen, bestanden, enz.
- blijven de eigendom van DEJONGHE;
- worden door DEJONGHE bewaard voor eventuele herdruk.
De KLANT erkent dat betaling van het ontwerp, tekening, film enz. hem daarop geen enkel eigendomsrecht verschaft.

5. De KLANT verbindt zich ertoe steeds precieze en foutloze gegevens (in termen van spelling, ontwerp en kleur) voor het drukken ter beschikking te stellen van DEJONGHE. DEJONGHE kan nooit verantwoordelijk zijn of worden gesteld voor fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden die voorkomen in het door de KLANT verstrekte prototype.

Op dezelfde wijze dient de KLANT steeds alle noodzakelijke technische gegevens van de te bedrukken voorwerpen te overhandigen aan DEJONGHE. Nabestellingen of nieuwe bestellingen voor dezelfde waar, zullen worden geacht te zijn uitgevoerd op goederen die dezelfde technische eigenschappen hebben, behoudens andersluidende en voorafgaande schriftelijke mededeling van de KLANT. DEJONGHE kan nooit aansprakelijk zijn of worden gesteld voor vermeende mankementen of gebreken bij het uitvoeren van opdrachten, wanneer achteraf blijkt dat die technische gegevens en eigenschappen verschillen van degene die oorspronkelijk werden meegedeeld. De KLANT kan, wanneer hij dit wenst, op aanvraag, een proefdruk bekomen. Deze zal steeds ter verbetering aan de KLANT worden voorgelegd en dient door hem met de bewoording "goed voor druk" te worden gedateerd en te worden ondertekend. De KLANT zal in dit geval steeds alle verantwoordelijk-heid dragen voor elke fout, onnauwkeurigheid en/of onvolledigheid die hij bij zijn controle niet zou hebben rechtgezet.
Iedere verbetering of wijziging die de KLANT wenst, dient schriftelijk te wor-den overgemaakt aan DEJONGHE volgens precieze en duidelijke instructies, bij ontstentenis waarvan hiermede door DEJONGHE geen rekening kan worden gehouden of dient te worden gehouden.

6. Een leveringstermijn, hetzij schriftelijk hetzij mondeling toegezegd door DEJONGHE, is steeds een streeftermijn, zodat deze niet als bindend kan worden beschouwd. De KLANT kan er zich nooit op beroepen om de aan DEJONGHE toevertrouwde en door DEJONGHE uitgevoerde opdracht niet te aanvaarden, niet te betalen of om de ontbinding van het contract in te roepen, noch om uit dien hoofde enige schadevergoeding te eisen.

7. Indien de KLANT voor de uitvoering van zijn order zelf bepaalde materialen levert of ter beschikking stelt aan DEJONGHE, dan kunnen — indien nodig - desbetreffend door DEJONGHE onderrichtingen worden verstrekt, waarmee de KLANT terdege rekening dient te houden.
De KLANT moet er bovendien steeds rekening mee houden dat — gelet op het artisanale karakter van het druksysteem — bij bedrukking een bepaald percentage afval of misdrukken kunnen voorkomen, zodat een extra toeleve-ring noodzakelijk kan zijn. Houdt de KLANT geen rekening met dit frequent voorkomend technische gegeven, dan zal hij naderhand alleen de verant-woordelijkheid dragen voor de minderlevering zonder DEJONGHE hiervoor aansprakelijk te kunnen stellen. Misdrukken kunnen in deze context nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behoudens bewezen fout in hoofde van DEJONGHE dewelke de bewezen oorzaak is van de bewezen schade. De KLANT kan steeds verzocht worden op de prijs van de gewenste productie een voorschot te betalen, hetwelk zal begroot worden door DEJONGHE. In dat geval zal de uitvoering van de opdracht slechts aangevat worden NA ontvangst van het gevraagde voorschot.

8. Tinten, kleuren, reliëfs, effecten enz. kunnen door het drukprocédé een wijziging ondergaan, waarmee de KLANT ten allen tijde rekening zal dienen te houden. Tevens wordt erop gewezen dat een staal, monster of proefdruk als énig exemplaar, verschillen kan vertonen in vergelijking met een serieproduct, zonder dat de KLANT zich hierop kan beroepen om schadevergoeding, weigering van afname van de afgewerkte opdracht of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9. Orders dienen steeds SCHRIFTELIJK overgemaakt te worden en mondelinge orders dienen steeds SCHRIFTELIJK bevestigd te worden aan DEJONGHE, hetzij per post, hetzij per fax, hetzij per e-mail. Indien DEJONGHE daarom verzoekt, dient de proefdruk afgehaald te worden in de lokalen van DEJONGHE.
Afgewerkte bestellingen dienen in de lokalen van DEJONGHE afgehaald te worden en worden steeds vervoerd op uitsluitend risico van de KLANT. Wordt de klant verzocht of aangemaand de goederen af te halen binnen een bepaalde termijn, en wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan worden de goederen na het verstrijken van deze termijn gestockeerd op risico en kosten van de klant, tot zij een bestemming krijgen.

10. DEJONGHE bezit over de door hem veredelde goederen, in een eerste of in een later stadium van behandeling, een retentierecht dat de KLANT aanvaardt.
DEJONGHE zal zich in geval van niet-betaling van hetzij een voorschot, hetzij een factuur, of in geval van niet-afname van de bestelling, ten alle tijde kunnen beroepen op dit retentierecht.
Na aanmaning, kan DEJONGHE alle noodzakelijke bewarende maatregelen vorderen in rechte, met betrekking tot de goederen en producten die bij hem opgeslagen liggen.
Alle onkosten, van welke aard ook, die DEJONGHE moet voorschieten om zijn rechten te waarborgen en/of te doen uitvoeren, zijn ten laste van de KLANT en dienen door hem onverwijld terugbetaald te worden. Deze onkosten, evenals de bijhorigheden, zullen eveneens gedekt zijn door de hiervoor bedoelde bewarende maatregelen.

11. De inontvangstneming van de bestelde producten dekt de zichtbare gebreken. Onderhavige bepaling dekt de conformiteit van de bestelling zowel inzake kwaliteit als inzake kwantiteit. Elke andere klacht moet binnen acht dagen né ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven en op een gemotiveerde wijze, vóór ingebruikname, behandeling of doorverkoop van de goederen, ter kennis gebracht worden van DEJONGHE op zijn zetel.
Zogenaamde verborgen gebreken dienen onverwijld né de ontdekking ervan schriftelijk aan DEJONGHE te worden gemeld. De KLANT zal ervoor instaan dat aan de kwestieuze goederen geen enkele verandering wordt aangebracht vooraleer DEJONGHE het nazicht ervan heeft kunnen uitvoeren. In ieder geval kan een aanspraak op vrijwaring wegens verborgen gebreken niet door de KLANT ingeroepen worden om zijn verbintenis tot betaling uit te stellen of op te schorten, en kan een dergelijke vrijwaring nooit leiden tot een hogere schadevergoeding dan de kostprijs van de kwestieuze goederen.
Klachten die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de bovenstaande voor-waarden zullen als onbestaande worden beschouwd.

12. Elke factuur is betaalbaar in contanten op de vermelde vervaldag en op de zetel van DEJONGHE. Wissels, cheques, overschrijvingen en/of kwitanties brengen hieraan geen wijziging of hierop geen afwijking. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal te reken van de ingebrekestelling, op het factuurbedrag of op het openstaande saldo ervan, een verwijlinterest van 10% per jaar worden aangerekend.
Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van het openstaande factuursaldo op de vervaldag, wordt het schuldsaldo, na vergeefse ingebrekestelling, bovendien van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog te betalen bedrag, met een minimum van 50 EURO en een maximum van 1.500 EURO, zelfs bij toekenning van respijttermijnen. De KLANT aanvaardt bovendien uitdrukkelijk, nu en voor alsdan, dat al de tegoeden die hij ten opzichte van DEJONGHE bezit, ten titel van waarborg en zekerheid, op gelijk welk ogenblik kunnen gecompenseerd worden met alle schulden die hij zou of zal hebben jegens DEJONGHE.

13. Voor de regeling van hun rechtsbetrekkingen kiezen partijen de Belgi-sche Wet- en regelgeving, gebruiken en geplogenheden. Elke betwisting zal behandeld worden door de bevoegde Rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk.

14.Keuze van Woonplaats. Voor de regeling van hun contractuele relaties kiest DEJONGHE woonplaats op zijn zetel, en de KLANT op het adres van zijn zetel of domicilie.

15. Nietigheid of ongeldigheid. De nietigheid of ongeldigheid van één of andere bepaling van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zal zich strikt beperken tot de kwestieuze bepaling, en verder geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Scroll To Top